ICM POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Pokorna 2/U2, 00-199 Warszawa,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248726, sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. REGON 140412122, NIP 1181823986, o kapitale zakładowym 50.000 PLN
Plan połączenia ICM Poland i Nair